Ochrana osobnosti a medicínske právo eBook

Fatimma.cz Ochrana osobnosti a medicínske právo Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Ochrana osobnosti a medicínske právo! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Ochrana osobnosti a medicínske právo a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2011

NÁZEV SOUBORU: Ochrana osobnosti a medicínske právo.pdf

VELIKOST SOUBORU: 5,76 MB

ISBN: 9788089447589

POPIS
Medicína sa o človeka a o jeho zdravie zaujíma niekoľko tisícročí. Úzka prepojenosť tejto vednej disciplíny na ľudskú bytosť sa prejavuje aj tým, že každý medicínsky zákrok vo svojej podstate zasahuje do jej psychickej a fyzickej integrity. Autor v predkladanej publikácii ponúka civilistický prístup k uchopeniu problematiky postavenia pacienta a ochrany jeho osobnostných práv v medicínskych činnostiach. Obsahom práce nie sú len teoretické úvahy o právnej úprave vybraných výkonov (transplantácie, sterilizácia, interrupcia, biomedicínsky výskum, asistovaná reprodukcia) ale predovšetkým praktický rozmer správneho postupu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Autor sa podrobne venuje problematike informovaného súhlasu, poskytovaniu zdravotnej starostlivosti bez súhlasu, mlčanlivosti zdravotníckych pracovníkov, právnym aspektom povinnosti postupovať lege artis a následkom porušenia tejto povinnosti.Predkladané dielo nie je iba právnym pojednaním, ale vo výraznej miere pracuje s odbornými zdrojmi z oblasti bioetiky a právnej filozofie. Autor v práci vychádzal z množstva domácej a zahraničnej literatúry, ako aj z rozhodovacej činnosti slovenských a českých súdov a z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva. Kniha si vzhľadom na svoje interdisciplinárne zameranie nájde miesto v knižniciach poskytovateľov zdravotnejstarostlivosti, zdravotníckych pracovníkov, advokátov, študentov práva/medicíny a môže byť vhodnou pomôckou pri rozhodovaní súdov v sporoch týkajúcich sa ochrany osobnosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
STÁHNOUT ČÍST
Medicínské a farmaceutické právo, práva pacientů
Publikácia Medicínske právo a ochrana osobnosti (autor JUDr. Ivan Humeník, PhD.) sa zaoberá problematikou medicínskeho práva, ktoré zohráva čoraz dôležitejšiu úlohu v slovenskom právnom systéme, a to najmä so zreteľom na ochranu osobnosti ako významného piliera v demokratickej spoločnosti.Hoci medicínske právo v súčasnej dobe nefiguruje ako samostatné právne odvetvie ...
Ochrana osobnosti a medicínske právo - Ivan Humeník ...
Kniha Ochrana osobnosti a medicínske právo prináša množstvo vedeckých poznatkov i odborných postrehov autora a návrhov de lege ferenda z predmetnej oblasti.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY