Dane a Účtovníctvo 3/2013 eBook

Fatimma.cz Dane a Účtovníctvo 3/2013 Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Dane a Účtovníctvo 3/2013! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Dane a Účtovníctvo 3/2013 a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2013

NÁZEV SOUBORU: Dane a Účtovníctvo 3/2013.pdf

VELIKOST SOUBORU: 3,88 MB

ISBN: 8584113057448

POPIS
RUBRIKA DAŇ Z PRÍJMOVRočné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2012Zamestnávatelia sú opäť povinní zamestnancom, ktorí ich o to požiadajú, vykonať za rok 2012 ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré je alternatívou daňového priznania. Ide o vyrovnanie daňovej povinnosti zamestnancov za predchádzajúci rok v prípade, ak mali len príjmy zo závislej činnosti na území SR.Platenie preddavkov na daň z príjmov v roku 2013Od roku 2013 sa preddavky fyzických aj právnických osôb budú platiť v zmysle zmien vykonaných zákonom o dani z príjmov. Nové sadzby dane zavedené zákonom o dani z príjmov sa prvýkrát použijú za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína najskôr 1. januára 2013 s výnimkou osobitnej úpravy u daňovníkov, ktorých zdaňovacím obdobím je hospodársky rok.Zdaňovanie príjmov autorov (umelcov) od roku 2013Príjmy autorov za príspevky do novín, časopisov, rozhlasu a televízie boli do 31. 12. 2012 zdaňované zrážkovou daňou a daňovník ich neuvádzal v daňovom priznaní. Od 1. januára 2013 je naďalej možné z týchto príjmov daň vyberať zrážkou len v tom prípade, ak sa autor s platiteľom tohto príjmu písomne nedohodne, že daň sa nebude vyberať zrážkou a že si svoju daňovú povinnosť vysporiada sám v daňovom priznaní.RUBRIKA DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTYÚpravy zákona o DPH na základe zákona č. 440/2012 Z. z.Zmeny v zákone o DPH týkajúce sa hlavne fakturačných pravidiel nadobudli účinnosť od 1. januára 2013. Na tieto nové pravidlá nadväzujú aj úpravy v DPH vykonané zákonom č. 440/2012 Z. z. v tom zmysle, že nové fakturačné pravidlá neobsahujú pojem „doklad o premiestnení“ tovaru platiteľa z iného členského štátu, a preto i v prípadoch premiestnenia vlastného tovaru platiteľa z iného členského štátu do SR bude vyhotovená faktúra.Zdaňovacie obdobie platiteľa DPH Zdaňovacie obdobie je časové vymedzenie, za ktoré platiteľ DPH vypočítava svoj vzťah k štátnemu rozpočtu a uvádza ho v daňovom priznaní. Príspevok je zameraný na vysvetlenie princípov, podľa ktorých sa určí, či platiteľ DPH bude mať zdaňovacie obdobie kalendárny mesiac alebo kalendárny štvrťrok.RUBRIKA MZDY A ODVODYZmeny v Zákonníku práce účinné od 1. 1. 2013 v otázkach a odpovediach III. časťOtázky a odpovede z praxe týkajúce sa zmien v Zákonníku práce, konkrétne k problematike pôsobenia zástupcov zamestnancov, pracovného pomeru na dobu určitú, náhrady za stratu času, ak je zamestnanec na pracovnej ceste a výpočtu priemerného zárobku.RUBRIKA OSTATNÉPoužívanie elektronickej registračnej pokladnice od 1. januára 2013Nadväzne na uplatňovanie postupov zo strany podnikateľov, ktoré sú v rozpore so zákonom o ERP, sa novelou pristúpilo k nastaveniu nových sprísnených pokút a zvýšili sa oprávnenia pre daňové úrady a colné úrady pri vykonávaní kontrol pokladníc.K novelám zákona o miestnych daniachPodrobne popísané zmeny v zákone o miestnych daniach, ktoré boli zavedené novelami v roku 2012.RUBRIKA VRCHOLOVÝ MANAŽMENT A FINANCIEZdaňovanie nákladov profesionálneho imidžuPolemické a problematické daňové výdavky týkajúce sa vynútených nákladov (výdavkov) na profesionálny imidž firmy alebo podnikateľa a ich uznávanie zo strany správcu dane.Priemerné ceny pohonných látok v SR Kurzy peňažných prostriedkov v cudzej mene za január 2013Kalendár podnikateľa marec 2013
STÁHNOUT ČÍST
Daňové centrum - vyhľadávanie
Kontrola použitia financií na riešenie situácie marginalizovanej rómskej komunity v obciach 4. 3. 2013 Ing. František Palčák Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti vynaložených finančných prostriedkov v rámci vybraných projektov programového obdobia 2004 - 2006 a programového obdobia 2007 - 2013 na programové r...
Účtovníctvo ROPO a obcí - Vydanie 3/2020 | ropoaobce.sk
Rubrika Účtovníctvo a dane je hlavná rubrika, ktorá pokrýva všetky témy a rubriky z oblastí účtovníctva a z oblastí daní. ... Prosím skontrolujte ma, či počítam správne. V mesiaci 3 2013 je FPČ 21 dní (aj so sviatkom) resp. 157,5 hod. Zamestnanec odmeňovaný mesačnou mzdou, má mzdu 405 €, ale od 20.3. sa mu zvýši ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY